5 Eylül 2009 Cumartesi

Sağlık Memurluğunun Tarihçesi

TOPLUM SAĞLIĞI yani sağlık memurluğu deyip geçiyoruz birde tarihine bakalım arkadaşlar.Ne dersiniz.?

Sağlık Memurluğunun Tarihçesi

A. Tanım

Sağlık Memuru : Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde birey, aile ve topluma sunulacak sağlık bakımını yeterli ve nitelikli bir biçimde uygulamak üzere gerekli mesleki bilgi ve davranışı kazanmış sağlık elemanıdır.

B. Tarihi Gelişimi

1- Cumhuriyet Öncesi Dönem : Sultan Abdülmecit zamanında 1845 yılında Askeri Tıp Okulu'nda hekimlerden ayrı olarak 2 yıllık kurslarla kan alma, sülük yapıştırma, hacamat çekme, çiçek aşısı uygulama, yakı yakma, yaralara bakım vermek amacıyla eğitilen "Küçük Cerrahlar"ortaya çıkmıştır. Yine 1899'da Tıp Okulu içinde, ülkenin her tarafında çocuklara çiçek aşısı uygulamakla görevlendirilmek üzere aşı memuru yetiştirmek amacıyla aşı okulu açılmıştır.1910 yılında Dr.Besim ÖMER Paşa'nın girişimiyle İstanbul'da açılan Sağlık Okulu'nda çiçek aşısı uygulamak ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek amacıyla erkek ve kadın "Küçük sağlık memurları" yetiştirilmiştir.

2- Cumhuriyet Dönemi: 3 Mayıs 1920 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulmuş ve 1924 yılında Sağlık ve Sosyal İşlerde özellikle Bulaşıcı Hastalıklarla savaşta hükümet hekimlerine yardımcı olmak ve aşı uygulamakla görevli "Küçük Sıhhat Memurları" yetiştirmek üzere İstanbul ve Sivas'ta Küçük Sıhhat Memurları Mektebi adı verilen ve öğrenim süresi 2 yıl olan iki okul açıldı. Sağlık Memurlarının sayıca yetersiz olmaları nedeniyle 1937 yılından itibaren köyün su, hela, ahır, hamam, vb. yerlerine; sıhhileştirmek, ölüm, doğum ve bulaşıcı hastalıkları bildirmek, ilk yardım, başı boş köpeklerin öldürülmesi, köyde hamam mezarlık ve çocuk bahçesi yaptırma gibi hizmetleri yürütmek üzere 6 aylık kurslarla "Köy Sağlık Koruyucuları" yetiştirilmiştir.

3-Sağlık Kolejlerinin Kurulduğu Dönem : 1961-1962 ders yılında Sağlık memuru ve Hemşire yetiştiren okulların adı Sağlık Koleji olarak değiştirilmiş. Öğrenim süresi 4 yıla çıkarılmış. 1969 yılında bazı Sağlık memurluğu bölümlerinde laboratuvar, röntgen, çevre sağlığı teknisyeni yetiştirmek üzere başka alanlarda eğitim- öğretim sürdürülmüş ve bu alanlardan mezun olanlara da Sağlık Memuru ünvanı verilmiştir. 1976 yılında da Sağlık Kolejleri 4 yıllık lise eğitimi veren Sağlık Meslek Liselerine dönüştürülmüştür. 1980'li yılların sonuna doğru LİMME Programı doğrultusunda lise üzerine bir yıllık süreli kurs programı ile Sağlık Memuru yetiştirilmiştir.

4-Sağlık Memurluğunda Üniversite Eğitiminin Başlatılması: Sağlık Memurluğunun ön lisans eğitimi 1994 yılında Trakya Üniversitesi Kırklareli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu " Sağlık Teknikerliği Programının " açılmasıyla başlamış. Sağlık Bakanlığı - YÖK arasında yapılan Protokol doğrultusunda; 1995 - 1996 eğitim - öğretim yılında Sağlık Yüksekokullarına dönüştürülerek, Sağlık Memurluğu bölümleri de lisans eğitimine başlamıştır. Halen 19 Üniversite de Sağlık Yüksekokulları bünyesinde Sağlık Memurluğu bölümleri eğitim - öğretimini sürdürmektedir. Bu meslekteki erkeklerin son yıllarda da geçmişte olduğu gibi toplumda kabul görmemeleri, kadın meslektaşları tarafından desteklenmemeleri, Jinekoloji ve çocuk klinikleri ile bazı özel alanlarda çalışmalarıyla ilgili sıkıntılarının varlığı bilinmektedir.

Kaynak: İnönü Üniversitesi MSYO

İlaveten Sağlık Bakanlığının diğer hasteneleri bir çatı altında birleştirme tasarısından sonra Sağlık Meslek Liseleride Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.Ayrıca kademeli olarak çoğu sağlık meslek liseleri toplum sağlığı,bölümüne bağlı olarakta tıbbi sekreter,att,diş teknikerliği gibi bölümlerde de mezun vermektedir.
Not:Ben ilk göreve başladığımda izmirde bir sağlık ocağında ilk sağlık memurundan sonra 5,yada 4. sağlık memuru olarak bulunurken geçmiş kayıtlara bakarken gördüğüm bir ayrıntı beni hem duygulandırdı hemde hüzünlendirdi.Sağlık memuru aslında Saha (alan )memuru diye geçiyor atlı sağlık memuru ile başlanmış ilk yıllardaki meslektaşlarımız.At için bakım ve yem parası iaşeleri falan zor olmuştur onları da buradan yad ediyoruz.Sağ Mem.R. YILMAZ

ryılmaz
Sağlık Ocaklarında Çalışan Sağlık Memuru, Ebe ve Hemşirelerin GÖREVLERİ
“Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Yönerge”ye hazırlanmıştır.


Hemşirenin Görevleri
a) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak,
b) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak,
c) Sağlık ocağı ebe sayısının yeterli olmadığı durumlarda ebelerin sorumluluk almış olduğu bölgelerin paylaşımına katılmak ve bölgelerin tespit, takip ve bağışıklama hizmetleri ile kayıt bildirimlerini yapmak,
d) Evlilik öncesi ve evlilikte aile planlaması hizmetleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerini yürütmek, gerekli uygulamaları yapmak, sertifikası varsa RİA uygulamak,
e) İshalli hastalıklar konusunda programlarda görev almak,
f) Sağlıklı beslenme ve beslenme bozuklukları konusundaki programlara katılmak,
g) Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde görev almak,
h) İş ve işçi sağlığı hizmetlerinde görev almak,
ı) Okul sağlığı hizmetlerinde görev almak,
i) Bağışıklama hizmetlerini yürütmek,
j) Acil müdahale hizmetleriyle ilgili uygulamaları yapmak,
k) Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde görev almak,
l) Poliklinik hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak,
m) Enjeksiyon ve pansuman hizmetlerini yapmak,
n) Yaşlı sağlığı hizmetlerini yürütmek veya bu hizmetlere katılmak,
o) Görevi ile ilgili istatistik kayıtları tutmak,
ö) Bireysel ve grup eğitimlerine katılmak,
p) Kronik hastalıklar kontrol programı kapsamında kayıt, tarama ve tedavi hizmetlerine katılmak,
r) Sağlık ocağı hizmetlerinin gerektirdiği nöbet çalışmalarına katılmak,
s) Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak,
ş) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek,
t) Halk eğitimi materyalleri ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve kullanılmasını sağlamak,
u) Planlanan mesai sonrası çalışmalara katılmak,
ü) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak,
v) Nüfus tespiti çalışmalarında görev almak,
y) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.


Ebenin Görevleri
a) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak,
b) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak,
c) Evlilik öncesi ve evlilikte aile planlaması hizmetleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerini yürütmek, gerekli uygulamaları yapmak, sertifikası varsa RİA uygulamak,
d) 15-49 yaş evli kadınları saptayıp mevzuatta öngörülen aralıklarla izlemlerini yapmak,
e) Doğum öncesi bakım ve izlemi yapmak, gebelik tanısını koymak, takibini yapmak, riskli gebelikleri erken dönemde tespit etmek ve gerekli birimlere sevk etmek,
f) Doğum sırasında gerekli bakım ve izlemi yapmak; doğumu uygun şekilde yaptırmak, gerekiyorsa epizyotomi yapmak, riskli durumları değerlendirmek ve sevkine karar vermek,
g) Doğum sonrası bakım ve izlemi yapmak,
h) 0-6 yaş grubu çocukların bakım ve izlemini yapmak,
ı) Bulaşıcı hastalık kontrol programlarında görev almak,
i) İshal ve ishalli hastalıklar konusunda risk altındaki grupları saptayarak gerekenleri yapmak,
j) Beslenme bozukluğuna bağlı hastalıkları ve etkileyen faktörleri bilmek ve gerekenleri yapmak,
k) Yaşlı sağlığı hizmetlerine katılmak,
l) Bireysel ve grup eğitimlerine katılmak,
m) Ev ziyaretleri yaparak gebe ve bebekleri tespit etmek, düzenli aralıklarla ziyaret etmek ve izlemek,
n) Gebe, bebek ve çocuklara ait kayıt ve formları (Form 001, Form 004, Form 005, Form 006, Form 012A, Form 012B) eksiksiz doldurmak,
o) Bağışıklama hizmetlerinde görev almak,
ö) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek,
p) Enjeksiyon ve pansuman hizmetlerini yürütmek,
r) Planlanan mesai sonrası çalışmalara katılmak.
s) Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak,
ş) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak,
t) Nüfus tespiti çalışmalarında görev almak,
u) Halk eğitimi materyalleri ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve kullanılmasını sağlamak,
ü) (Sağlık evlerinde çalışan ebeler için) Sağlık evi binasının korunmasını ve bakımını sağlamak,
v) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Sağlık Memurunun Görevleri(Toplum Sağlığı Teknisyeni)
a) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak,
b) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak,
c) Bulaşıcı hastalıklarla ilgili programlara katılmak, gerekli uygulamaları yapmak,
d) Aile planlaması hizmetlerini yürütmek,
e) Okul sağlığı hizmetlerini yürütmek,
f) Çevre sağlığı hizmetlerini yürütmek veya bunlara katılmak,
g) Bağışıklama hizmetlerini yürütmek,
h) Sağlık eğitimi hizmetlerini yürütmek, bu kapsamda bireysel ve grup eğitimlerine katılmak,
ı) Yaşlı sağlığı hizmetlerini yürütmek,
i) Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek,
j) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak,
k) Laboratuvar hizmetlerini yetkisi ve sorumluluk düzeyinde yapmak,
l) Acil müdahale hizmetlerini ile ilgili gerekli uygulamaları yapmak,
m) Enjeksiyon ve pansuman hizmetlerini ve gerekli uygulamaları yapmak,
n) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek,
o) Planlanan mesai sonrası çalışmalara katılmak,
ö) Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak,
p) Nüfus tespiti çalışmalarında görev almak,
r) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Sağlık Memurunun Görevleri (Çevre Sağlığı Teknisyeni)
a) Çalıştıkları bölgelerin görevleri ile ilgili krokilerini hazırlamak,
b) Çevre sağlığı ile ilgili yazışma, rapor yazma, dosyalama, arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak,
c) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak,
d) Her türlü içme ve kullanma sularının sağlıklı olup olmadıklarının kontrolünü yapmak, numune alarak ilgili birime göndermek, kirli suların ıslahı için gerekli önlemleri almak, suları dezenfekte ederek bakiye klor tespiti yapmak, su kaynaklarının etrafında oluşturulan koruma bandının mesafesine karar vermek ve su kaynaklarının debisini ölçmek,
e) Gıda kontrol hizmetlerinin uygulanmasını denetlemek,
f) Gıda maddelerinin denetimini yapmak, gıda maddelerinden numune alarak ilgili birime göndermek, gıda maddesi üretilen, depolanan ve satılan yerlerin sağlık koşullarına uygunluğunu ve bu tür yerlerde çalışanların sağlık kurallarına riayet edip etmediklerini denetlemek,
g) Umumun yiyip içmesine, konaklamasına, eğlenmesine özgü yerler, konutlar, iş yerleri ve okulların sağlık koşullarının uygun olup olmadığını denetlemek; sağlığa zararlı hususların düzeltilmesi amacıyla ilgililere bilgi vermek ve sonuçlarını izlemek,
h) Cezaevlerinin sağlık koşullarını denetlemek,
ı) Cezaevleri, havaalanları, limanlar ve kara nakil vasıtalarını çevre sağlığı yönünden denetlemek ve sağlık koşullarına uygunluğunu sağlamak,
i) Halka açık olan yerler ile gayri sıhhi müesseselerin açma, kapatma, kontrol ve ıslahı ile ilgili işlemleri yapmak,
j) Gayri sıhhi müesseseler ve iş yerlerini, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince zaman zaman denetlemek, gereken raporları düzenlemek,
k) İnsana hastalık bulaştıran her türlü hayvan ve böcek, kemirici ve vektörler için yapılması gereken mücadele işlerini yaptırmak ve yapılmasını denetlemek,
l) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun olarak ölülerin bir yerden başka yere taşınmasına dair yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
m) Çevre sağlığı, bulaşıcı ve salgın hastalıklar ile sosyal hastalıklardan korunma konusunda halkla işbirliği yapmak ve bu konularda onları toplu olarak ya da tek tek eğitmek,
n) Kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde yapılacak fosseptik çukurların yerini ve vasıflarını tespit etmek,
o) Hava kirliliği ölçümü yapmak, hava kirleticilere karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
ö) Toprağı ve suyu kirletici faktörlere karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
p) Endüstriyel katı ve sıvı atıkların sağlıklı bir şekilde izole edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, almayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapmak,
r) Enfeksiyon hastalıklarının kaynağını bulma ve koruyucu tedbirleri alma yönünden epidemiyolojik araştırmalar yapmak,
s) Çevre sağlığı ile ilgili hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için kamu, özel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak,
ş) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek,
t) Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak,
u) Planlanan mesai sonrası çalışmalara katılmak,
ü) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.Sağlık Memurunun Görevleri (Laboratuvar Teknisyeni)
a) Sağlık ocağı laboratuvar hizmetlerini yürütmek,
b) Numuneleri tekniğine uygun olarak almak, saklamak, sevk etmek ve gerekli hallerde yok edilmesini sağlamak,
c) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek,
d) Hasta ve personelin laboratuvarda kullanılan her çeşit ilaç ve mikroorganizmaların zararlarından korunmalarını sağlayacak önlemleri alarak iş güvenliğini sağlamak,
e) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak,
f) Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak,
g) Planlanan mesai sonrası çalışmalara katılmak,
h) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.Sağlık Memurunun Görevleri (Röntgen Teknisyeni)
a) Röntgen grafilerini çekmek,
b) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek,
c) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

0 yorum:

Yorum Gönder

 
çizgi filmibakugan çizgi filmibarbie çizgi filmiben10 çizgi filmibernard çizgi filmikayu çizgifilmisünger bob çizgi filmiçizgi sinema izlekayyu çizgi film izleçizgi film izlecayu izle